414

Katyń jako problem moralny - Ojciec Jacek Salij

201012:30Warszawa

Zachęcamy do lektury dwóch tekstów poświęconych tematyce katyńskiej autorstwa Ojca Jacka Salija - filozofa, teologa, dominikanina, tłumacza i eseisty, autora kilkudziesięciu publikacji, m.in. "Po co nam Kościół?", "Patriotyzm dzisiaj", "Nasze czasy są O.K.".

Teksty: "Katyń jako problem moralny" oraz "Próba zrozumienia obecności ks. Zdzisława Peszkowskiego podczas ekshumacji Grobów Katyńskich" zostały wygłoszone na Międzynarodowej Konferencji "Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu" - w 2006 i 2010 roku.

 

  
 

412

Katastrofa w Smoleńsku

201011:00Warszawa

Rzą­do­wy sa­mo­lot z Pre­zy­den­tem Le­chem Ka­czyń­skim, Marią Ka­czyń­ską oraz pol­ską de­le­ga­cją uda­ją­cą się na uro­czy­sto­ści 70. rocz­ni­cy Zbrod­ni Ka­tyń­skiej, roz­bił się pod­czas lą­do­wa­nia na lot­ni­sku w Smo­leń­sku.

Wśród ofiar tej nie­wy­obra­żal­nej tra­ge­dii obok przed­sta­wi­cie­li naj­wyż­szych władz Pol­ski są wy­bit­ne oso­bo­wo­ści świa­ta po­li­ty­ki, kul­tu­ry, du­cho­wień­stwa, woj­ska, pa­trio­tycz­nych śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich.

Mi­ni­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go Bog­dan Zdro­jew­ski w związ­ku z ogło­szo­ną ża­ło­bą na­ro­do­wą zwra­ca się z ape­lem do wszyst­kich pol­skich in­sty­tu­cji kul­tu­ry o od­wo­ła­nie wszel­kich im­prez kul­tu­ral­nych za­pla­no­wa­nych na naj­bliż­szy czas.

Le­cie­li, by speł­nić pa­trio­tycz­ny obo­wią­zek i oddać hołd ofia­rom zbrod­ni w Ka­ty­niu - Cześć Ich pa­mię­ci!

412

Warszawski Koncert "Pamiętam. Katyń 1940" odwołany

201010:00Warszawa

W związku z Katastrofą w Smoleńsku i żałobą narodową warszawski koncert  Pamiętam Katyń 1940,  został odwołany. 
Widowisko  multimedialne upamiętniające 70 rocznice Zbrodni Katyńskiej przygotowane  przez Łukasza L.U.C - a Rostkowskiego odbędzie się  22 kwietnia w Łodzi  oraz 28 kwietnia w Katowicach  .  

412

70. rocznica zbrodni katyńskiej

201008:00Warszawa

katyn 1940-2010

Narodowe Centrum Kultury w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało akcję społeczno-edukacyjną Pamiętam Katyń 1940, upamiętniającą 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. W nawiązaniu do akcji z roku 2007, towarzyszącej premierze filmu Katyń Andrzeja Wajdy, Narodowe Centrum Kultury  we współpracy z instytucjami centralnymi  oraz lokalnymi przygotowało szereg inicjatyw upamiętniających wydarzenia z sprzed 70 lat. Symbolem kampanii, jak w latach ubiegłych, jest replika guzika z polskiego munduru oficerskiego, odnalezionego w lesie katyńskim.

49

Koncert „Pamiętam Katyń 1940”

201013Warszawa

Koncert „Pamiętam Katyń 1940”

W ramach akcji „Pamiętam. Katyń 1940” organizowanych jest szereg ważnych inicjatyw artystycznych i społecznych, w tym – we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowym Centrum Kultury - widowisko multimedialne „Pamiętam. Katyń 1940”, przygotowywane przez studio Platige Image.  Na widowisko składają się koncert Łukasza L.U.C. Rostkowskiego, impresje związane z tematyką katyńską, oparte na filmowych i dźwiękowych materiałach archiwalnych, a także specjalnie przygotowane animacje komputerowe. Koncerty odbędą się w Warszawie 13 kwietnia, Łodzi 22 kwietnia oraz w Katowicach 28 kwietnia 2010 roku.
WIDOWISKO MULTIMEDIALNE „PAMIĘTAM. KATYŃ 1940”
Muzyka: Łukasz L.U.C Rostkowski
Reżyseria: Konrad Smuga
Scenariusz: Łukasz L.U.C Rostkowski, Konrad Smuga, Marcin Kobylecki
Reżyseria animacji: Michał Dziekan
Animacje: Platige Image

Łukasz L.U.C.  Rostkowski – raper, kompozytor i performer, który za swój ostatni album 39/89 Zrozumieć Polskę otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym Paszport Polityki 2009 r. Współpracował z wieloma artystami polskiej estrady, m.in. Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Rahimem, Fokusem, Leszkiem Możdżerem, Marią Peszek, Urszulą Dudziak czy Andrzejem Smolikiem.

Platige Image – wielokrotnie nagradzane studio postprodukcyjne w Polsce, specjalizujące się w tworzeniu zaawansowanych animacji i wysokiej klasy efektów specjalnych do filmów. Na przestrzeni ostatnich lat Platige Image uczestniczyło m.in. w realizacji słynnych obrazów Tomka Bagińskiego - nominowanej do Oscara „Katedry”. 

 

top
Do góry
Mapa serwisu