428

Uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Ambasadzie RP w Madrycie

20109:30Warszawa

Pokaz filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy oraz wystawa zatytułowana „Pamiętam. Katyń 1940” uświetniły uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Ambasadzie RP w Madrycie. Członkom korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Hiszpanii zostały wręczone repliki guzików katyńskich, podarowane przez Narodowe Centrum Kultury. Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono także pamięć zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem.

428

Koncert "Pamiętam. Katyń 1940" w Katowicach i Elblągu

20108:55Warszawa

Kolejne pokazy widowiska multimedialnego autorstwa Łukasza L.U.C-a Rostkowskiego i Platige Image "Pamiętam. Katyń 1940", przygotowanego przez Narodowe Centrum Kultury dla uczczenia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, odbędą się:

28 kwietnia w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach

oraz

29 kwietnia w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.

426

Co chcesz wiedzieć o zbrodni katyńskiej?

201013:00Warszawa

Na Państwa pytania, związane z problematyką zbrodni katyńskiej, odpowiada na łamach naszego portalu profesor Stanisław M. Jankowski - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat związany z Instytutem Katyńskim w Polsce oraz Niezależnym Komitetem Historycznym Badania Zbrodni Katyńskiej. Jest dziennikarzem, publicystą i historykiem, autorem książek o Armii Krajowej, generale Leopoldzie Okulickim, emisariuszu Janie Karskim, a także zbrodni katyńskiej (m.in. "Czterdziestu co godzinę"). Stale współpracuje z "Dziennikiem" w Nowym Jorku. Był konsultantem historycznym filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. 

Formularz zapytania znajduje się w zakładce "Co chcesz wiedzieć o zbrodni katyńskiej?" na stronie głównej.

423

Widowisko multimedialne "Pamiętam. Katyń 1940"

201015:55Warszawa

22 kwietnia w Filharmonii Łódzkiej odbył się premierowy pokaz widowiska multimedialnego "Pamiętam. Katyń 1940", przygotowanego przez Łukasza L.U.C Rostkowskiego dla uczczenia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Muzyce, wykorzystującej tradycyjne instrumenty, takie jak fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitary, klarnet, trąbka, perkusja, towarzyszyła muzyka elektroniczna z użyciem archiwalnych nagrań – historycznych wystąpień i audycji radiowych. Muzykę obrazowały multimedialne impresje oparte na filmowych i dźwiękowych zdjęciach dokumentalnych oraz specjalnie przygotowanych animacjach komputerowych. Widowisko „Pamiętam. Katyń 1940” to nowatorska forma hołdu dla zamordowanych oficerów i ich rodzin. Na widowni Filharmonii Łódzkiej zasiedli m.in. przedstawiciele Łódzkich Rodzin Katyńskich.
Przed kon­cer­tem od­by­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa, w któ­rej udział wzię­li: Łu­kasz L.U.C Rost­kow­ski, Ja­nusz Lange – pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzi­na Ka­tyń­ska w Łodzi i jego żona Ka­zi­mie­ra Lange, Grze­gorz Bar­czyń­ski – za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go łódzkiego oddziału Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzi­na Po­li­cyj­na 1939 oraz dy­rek­tor NCK – Krzysz­tof Dudek. Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­no ka­len­da­rium pre­zen­ta­cji wi­do­wi­ska, które zo­ba­czyć bę­dzie można już 28 kwiet­nia w Gór­no­ślą­skim Cen­trum Kul­tu­ry oraz dzień póź­niej (29 kwiet­nia) w Centrum Sztuki Ga­le­ria EL w El­blą­gu. Ter­min kon­cer­tu w War­sza­wie, od­wo­ła­ne­go z po­wo­du ża­ło­by na­ro­do­wej, nie jest jesz­cze znany.

 

419

Filmy o Katyniu w Domu Spotkań z Historią

201015:00Warszawa

 

Dom Spotkań z Historią zaprasza na pokazy filmów poświęconych zbrodni katyńskiej:

6 maja, czwartek, godz. 18.00 - Nazistowskie i radzieckie filmy propagandowe o zbrodni katyńskiej. Prowadzi: Eugeniusz Cezary Król (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas). 

29 maja, sobota, godz. 12.00 - w cyklu „Rosja a Katyń” – film dokumentalny /Pamięć i ból Katynia/ (1991, 58 min), reż. Aleksandr Marinczenko i Władimir Figanow. Po projekcji dyskusja z udziałem ekspertów – m.in. dr. hab. Aleksieja Pamiatnycha ze Stowarzyszenia „Memoriał” w Rosji

29 maja, sobota, godz. 15.00 - w cyklu „Rosja a Katyń” – /Widziałem kata/ (2009, 29 min.), reż. Natasza Lo. Po projekcji dyskusja z udziałem: autorki filmu Nataszy Lo, prof. Władimira Fienczenki - wykładowcy Rosyjskiego Państwowego Instytutu Kinematografii i Krzysztofa Kopczyńskiego - producenta filmowego.
  

top
Do góry
Mapa serwisu